top of page
Registration-02.png

ราคาสำหรับสมาชิก IAPRI

สิทธิประโยชน์

 • การนำเสนอผลงานวิจัย

 • เข้าร่วมสัมมนาตามโปรแกรมของ IAPRI Bangkok 2022 ได้ทุกรายการ

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน Global Packaging Forum

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน ProPak Asia Exhibition

 • การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทางผู้จัดงาน อาทิ พิธีเปิด งานเลี้ยงอาหารค่ำ

ราคาส่วนลดพิเศษ

ก่อนวันที่ 3 เมษายน

Registration-01.png

ราคาสำหรับนักศึกษา

สิทธิประโยชน์

 • การนำเสนอผลงานวิจัย

 • เข้าร่วมสัมมนาตามโปรแกรมของ IAPRI Bangkok 2022 ได้ทุกรายการ

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน Global Packaging Forum

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน ProPak Asia Exhibition

 • การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทางผู้จัดงาน อาทิ พิธีเปิด งานเลี้ยงอาหารค่ำ

ราคาส่วนลดพิเศษ

ก่อนวันที่ 3 เมษายน

Iapri Registration-06.png

ราคาสำหรับเข้าร่วมสัมมนา

สิทธิประโยชน์

 • เข้าร่วมสัมมนาตามโปรแกรมของ IAPRI Bangkok 2022 ได้ทุกรายการ

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน Global Packaging Forum

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน ProPak Asia Exhibition

 • การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทางผู้จัดงาน อาทิ พิธีเปิด งานเลี้ยงอาหารค่ำ

ราคาส่วนลดพิเศษ

4 เมษายน ถึง 13 มิถุนายน

Registration-03.png

ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป

สิทธิประโยชน์

 • การนำเสนอผลงานวิจัย

 • เข้าร่วมสัมมนาตามโปรแกรมของ IAPRI Bangkok 2022 ได้ทุกรายการ

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน Global Packaging Forum

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน ProPak Asia Exhibition

 • การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทางผู้จัดงาน อาทิ พิธีเปิด งานเลี้ยงอาหารค่ำ

ราคาส่วนลดพิเศษ

ก่อนวันที่ 3 เมษายน

Accompanying-05.png

ราคาสำหรับผู้ติดตาม

สิทธิประโยชน์

 • บัตรผ่านสำหรับการเข้าร่วมงาน ProPak Asia Exhibition

 • การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทางผู้จัดงาน อาทิ พิธีเปิด งานเลี้ยงอาหารค่ำ

ราคาส่วนลดพิเศษ

ก่อนวันที่ 3 เมษายน

bottom of page